Farum d.26-02-2019
 
                                                                               VEDTÆGTER
                                                                                    for
                                                              Spildevandsforeningen Øst  
 
§ 1. Navn og hjemsted.
 
Foreningens navn er: Spildevandsforeningen Øst.
Foreningens hjemsted er den til en hver tid siddende formands adresse, eller adressen for det af bestyrelsen nedsatte sekretariat. Jfr. § 5.
 
                                                                §2. Formål.
Foreningen har til formål, at fremme den faglige kontakt medlemmerne imellem, samt medvirke til at videreuddanne medlemmer og personale fra forsyningsselskaber. Foreningen har desuden til formål at varetage medlemmernes interesser og i denne forbindelse søge indflydelse i relevante organisationer og fora.
 
 
§3. Medlemskab.
 1. Som aktive medlemmer kan optages:
 2. Personer der er beskæftigede med daglig drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg, ledningsanlæg og pumpestationer der renser spildevand fra offentlige, industrielle eller private anlæg, samt personer, der har tilsynsmyndighed med spildevandsanlæg.
 3. Enkelte personer der er ansat eller er beskæftiget indenfor spildevandsektoren.
 4. Personer som efter bestyrelsens skøn har en naturlig tilknytning til foreningens virke.
 5. Vand- eller Forsyningsmedlemskab kan tegnes. Medlemskabet dækker op til 10 personer.
 
 1. Som Passive medlemmer kan optages:
 2. Firmaer der virker som rådgivere eller er leverandører inden for spildevandssektoren og/eller leverer udstyr og andet hertil.
 3. Personer som efter bestyrelsens skøn har en naturlig tilknytning til foreningens virke.
 4. Organisationer der er relaterede til vandbranchen.
   
 5. < >Bestyrelsen kan udnævne personer, som foreningen vil hædre for en ganske særlig indsats, til æresmedlemmer.
   
 6. < >Kun aktive medlemmer har stemmeret på foreningens generalforsamling. Der meddeles en stemme pr. medlem.
Både aktive og passive medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter.
 

 
§ 4. Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Alle medlemmer er mødeberettiget. Kun aktive medlemmer har stemmeret, jfr. §3. Stemmeberettigede medlemmer er alene medlemmer anført under §3 pkt.1a, 1b, 1c og 1d.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelsen skal ske med mindst 21 dages varsel og skal indeholde dagsorden, meddelelse om de valg, der skal foretages på generalforsamlingen og bestyrelsens indstilling til valgene.
Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter.
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Indkommende forslag.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af kasser.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 9. Valg af revisorer og suppleanter.
 10. Evt. nedsættelse af udvalg og valg af medlemmer hertil.
 11. Beretning om øvrige medlemsaktiviteter.
 12. < >
På generalforsamlingen behandles forslag, som er fremsat af bestyrelsen eller af medlemmer. Mht. ændringer skal disse være angivet i dagsordenen i den form de har fra forslagsstillerens side og er bekendtgjort.
Lovændringer og emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest 15. januar til først kommende generalforsamling.


Generalforsamlingen kan træffet beslutninger om forslag, som er optaget på dagsordenen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. § 8, §10 undtaget.
Ekstra ordinærgeneralforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 30 af de stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af dagsorden kræver det. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest tre måneder efter, at bestyrelsen har modtaget henvendelsen. Indkaldelsen skal ske efter reglerne for ordinær generalforsamling.
 
§5. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 9 medlemmer desuden vælges 2 suppleanter, der har møderet, men ikke stemmeret ved bestyrelsesmøderne.
De af bestyrelsen nedsatte udvalg er berettiget til, med ansvar over for bestyrelsen, at benytte eksterne rådgivere og i denne forbindelse inddrage firmaer m.v.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formanden vælges i lige år, mens kasserer vælges i ulige år. I lige år vælges desuden 4 medlemmer. I ulige år vælges 3 medlemmer.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Udvalgsmedlemmer vælges for 1 år ad gangen.
Hvert år vælges desuden 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.
For valg gælder, at genvalg kan finde sted.
Hvis et bestyrelsesmedlem få varigt forfald, indtræder den bestyrelsessuppleant som har størst anciennitet i bestyrelsen, indtil først kommende generalforsamling.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer beslutninger i alle sager, der ikke efter vedtægter eller generalforsamlingsbeslutninger henhører under generalforsamlingen.
Bestyrelsen er bemyndiget til efter eget ønske at nedsætte udvalg til at varetagelse at foreningens opgaver. Udvalgene kan sammensættes af såvel medlemmer som af personer uden for medlemsskaren. Bestyrelsen udpeger og godkender en ansvarlig for eventuelt nedsatte udvalg.
Bestyrelsen er bemyndiget til at etablere et sekretariat for varetagelse af foreningens administrative opgaver, hvis denne finder det nødvendigt.
Bestyrelsen er desuden bemyndiget til at etablere en redaktion for udarbejdelse af tidsskrift eller medlemsblad. Bestyrelsen og /eller redaktionen er har ret til at gøre brug af navnet ”Mikroben”, idet navneretten tilhører foreningen.
Udgifter afholdt af bestyrelsen og af de af bestyrelsen nedsatte udvalg, her under diæter og rejseudgifter, afholdes i det hele af foreningens kasse. Udgifter der er dækket på anden vis afholdes ikke. Bestyrelsen er ansvarlig for, at afholdte indberetningspligtige udgifter, udbetalt udlæg og godtgørelser indberettes til relevante myndighed.
 
§6. Økonomi.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Kontingenter opkræves i december måned, gældende for efterfølgende kalenderår.
Kontingentet forfalder til betaling senest den 31. januar i regnskabet.
Generalforsamlingen kan beslutte at der ikke opkræves kontingent hvis regnskabet taler herfor.
Æresmedlemmer er kontingentfri.
Øvrige blandt medlemskredsen selvstændigt nedsatte sammenslutninger eller afdelinger kan søge bestyrelsen om økonomisk støtte til arrangementer.
 
§7. Organisations- og handleplaner.
Bestyrelsen udarbejder organisations- og handleplan til fremlæggelse og vedtagelse på generalforsamlingen.
 
 
§8. Vedtægtsændringer.
For at en vedtægtsændring kan vedtages, kræves der et flertal på mindst 2/3 af samtlige aktive medlemmer af foreningen. Kan der ikke mønstres stemmer nok, men mere end halvdelen af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer har stemt for forslaget, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal.
Ved ekstraordinær generalforsamling stemmes efter simpelt stemmeflertal.
 
§9. Ekstraordinær generalforsamling.
Ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling efter ordinær generalforsamling skal den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 21 dages varsel. Bestyrelsen er forpligtet til at foranledige indkaldelse herom udsendt til medlemmerne senest en 1 måned efter afholdt ordinær generalforsamling.
 
                                              §10. Foreningens opløsning.
Det kræves 2/3 del af samtlige medlemmers stemmer. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
Såfremt der ikke på generalforsamlingen er mødt tilstrækkeligt antal medlemmer for vedtagelse af foreningens opløsning, kan forslag om foreningens opløsning, foretages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, hvis 2/3 del af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
 
§11. Formuens anvendelse ved opløsning.
Formuen overdrages en organisation, der beskæftiger sig med forureningsbekæmpelse, eller afhjælpning af forureningsfremkaldt sydom. Jfr. beslutning fra stiftende generalforsamling den 5. november 1986.
Eller formuen kan anbringes i en fond hvorfra der uddeles en sum hvert år til formuen er opbrugt, administrationen af fonden kan overdrages til en forening tilsvarende Spildevandsforeningen Øst. Fonden skal støtte, det på generalforsamlingen vedtagne formål.
Vedtægter erstatter vedtægter vedtaget den 5. november 1986.
Vedtægter erstatter vedtægter vedtaget den 9. februar 2005.
Godkendelse af vedtægter er besluttet på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2019.
 
 
 
 

 
Spildevandsforening Øst | Tjørnebakken 7 | 2800 Kongens Lyngby | Tlf.: 21470614 | spildevandsforeningen@gmail.com